Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelő megnevezése:                          HEINRICH NÓRA

Adatkezelő székhelye:                                  1039 BUDAPEST SZINDBÁD UTCA 1. 10.em. 100.ajtó

Adatkezelő telephelye:                                …

Adatkezelő adószáma:                                  69068548-1-41

Adatkezelő nyilvántartási száma:             52652457

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatom Önt, hogy a honlapom (a továbbiakban: „Honlap”) felhasználóinak, látogatóinak és az általam nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) igénybe vevőinek személyes adatait miként kezelem és védem az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (ún. GDPR rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján.

Szolgáltatásaimat 16 év alattiak („fiatalkorúak”) nem jogosultak használni, ezért kérem, hogy fiatalkorúak semmilyen személyes adatukat ne adjanak meg számomra.

1. Szolgáltatás igénybevétele esetén a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés célja a Szolgáltatás elvégzésére kapott megbízás teljesítése.

Ha Ön és közöttem Szolgáltatási szerződés jön létre, akkor ennek teljesítése érdekében a következő személyes adatokat kezelem: az Ön neve (viselt név, születési név), anyja neve, születési hely és idő, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, a konkrét szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban esetlegesen felmerült és kezelt további személyes adatok (pl. ), a szolgáltatás tárgya, a szerződés létrejöttének időpontja.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése).

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők megnevezése: a kezelt adatokhoz rajtam kívül a vállalkozásom részére IT szolgáltatást nyújtó, illetőleg könyvelést végző adatfeldolgozók férhetnek hozzá szükség szerint.

Adattovábbításra kizárólag jogszabályi rendelkezés, illetve bírósági vagy hatósági (pl. NAV) megkeresés esetén az ügy által megkívánt esetben és adattartalommal kerül sor.

Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatási szerződéshez kapcsolódóan az elévülési idő végéig tart, azzal, hogy a könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatnak minősülő dokumentumokat az iratok keletkezésétől számított nyolc évig (Számviteli tv. 169.§ (2) bekezdés) fogom őrizni.

 

2. A Honlapon a „Jelentkezés” menüpont alatt megadott adatok kezelése

 

Az adatkezelés célja a Szolgáltatás igénybevételére irányuló megkeresés megválaszolása, kapcsolatfelvétel, a Szolgáltatásról további információk nyújtása.

A „Jelentkezés” menüpontban, a fenti cél érdekében a következő személyes adatokat kezelem: az Ön neve (vezeték- és keresztnév), e-mail címe, a „tárgy” és az „üzenet” mezőben esetlegesen Ön által feltüntetett személyes adatok (pl. életesemények), a jelentkezés leadásának időpontja.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése). önkéntes

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők megnevezése: a kezelt adatokhoz rajtam kívül a vállalkozásom részére IT szolgáltatást nyújtó, illetőleg könyvelést végző adatfeldolgozók férhetnek hozzá szükség szerint.

Adattovábbításra kizárólag jogszabályi rendelkezés, illetve bírósági vagy hatósági (pl. NAV) megkeresés esetén az ügy által megkívánt esetben és adattartalommal kerül sor.

Az adatkezelés időtartama: a „Jelentkezés” megválaszolását követően nem kezelem tovább ezen célból az adatokat.

 

3. Meghívó, hírlevél küldése

 

Szeretném tájékoztatni, hogy az Ön által megadott e-mail címre az általam tartott eseményekről, az általam közzétett írásokról, adataim esetleges változásáról tájékoztatót, illetve meghívót küldhetek ügyfeleim, partnereim részére. A kezelt adatok köre: a meghívott neve és email címe.

Az adatkezelés és az email küldésének célja a Szolgáltatásokról történő részletesebb tájékoztatás, jogalapja egyéni vállalkozásom jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), amely abban nyilvánul meg, hogy az általam nyújtott szolgáltatásokról előadást tartok egy témában vagy beszámolok ezzel kapcsolatban fontosabb eseményekről. Az adatkezeléshez kapcsolódó érdekmérlegelést én végeztem.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők megnevezése: jellemzően saját magam küldöm az e-maileket, azonban adott esetben ebben részt vehet a vállalkozásom részére IT szolgáltatást nyújtó, mint adatfeldolgozó. Adattovábbítás nem történik. A tájékoztató kiküldését, illetve a meghívóban szereplő esemény időpontját követően nem kezelem tovább ezen célból az adatokat.

 

4. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

 

A személyes adatokat vállalkozásom székhelyén tárolom és megteszek minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.

A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett főbb technikai és szervezési intézkedések: mind a Honlap, mind az egyes technikai eszközeim tűzfallal, vírusírtóval és spam szűrővel védettek. Számítógéphez kizárólag egyéni jelszóval lehetséges a hozzáférés.

Habár a megfelelő védelmi intézkedéseket természetesen megteszem, szeretném felhívni figyelmét, hogy az Interneten keresztül történő támadást nem lehetséges minden esetben megelőzni, kivédeni.

 

 5. Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok):

 

A személyes adatai kezelése kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

 1. hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátom, amiért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatok fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátom rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

 1. helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítésre kerüljenek az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
 2. törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül törlésre kerüljenek az Önre vonatkozó személyes adatok. Az Önre vonatkozó személyes adatok késedelem nélkül törlésre kerülnek, ha pl. az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását;
  • a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 3. adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelés korlátozásra kerüljön, ha pl. az alábbiak valamelyike teljesül:
  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a személyes adatok pontossága ellenőrzésre kerüljön;
  • már nincs szükség a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat.
 4. tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): Ön jogosult arra, hogy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatom Önt.
 5. panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; naih.huugyfelszolgalat@naih.hu).
 6. tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben arra jogos érdek jogalapon kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha bizonyításra kerül, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 7. adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy megkötött szerződésen alapul, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ön jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását kérje.
 8. hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7. cikk): Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott bármely elérhetőségen keresztül, amely esetben a személyes adatai nem kezelhetők tovább. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 9. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi módokon kérhet tájékoztatást:

 

Amennyiben adatvédelmi kérdésekben további információra lenne szüksége vagy az Önt megillető adatvédelmi jogait szeretné gyakorolni, Heinrich Nórához fordulhat levélben (1039 BUDAPEST SZINDBÁD UTCA 1. 10.em. 100.ajtó) vagy e-mailben (info@lelkiedzo.hu)

Adatkezelő mint szolgáltató a szolgáltatás ellenértékéről számlát állít ki, amelynek kötelező tartalmi eleme a szolgáltatás igénybe vevő személy neve és címe. Ezen kívül a kapcsolattartás szempontjából is hasznos, a szolgáltatás ellenértékéről kiállított számla megőrzésére vonatkozó mindenkori jogszabályi előírás szerint történik. a szolgáltatásról kiállított számlának az adóhatósághoz történő benyújtása válik szükségessé, akkor a számlában feltüntetett adatok továbbítása történik az állami adóhatóság felé

7. Tájékoztatás a tárhely szolgáltatóról:

 

A tárhely szolgáltató székhelye, telephelye, elérhetősége, elektronikus levelezési címe:

a személyes adatok tárolása fizikailag az az Amerikai Egyesült Államokban történik. A tárhely szolgáltatójának a tárolt személyes adatok megismerésére nincs lehetősége.

 

8. ADATBIZTONSÁG

Megteszünk minden szükséges lépést a személyes adatok biztonságának védelme érdekében, és hogy megakadályozzunk minden illetéktelen vagy véletlen hozzáférést, gyűjtést, felhasználást, közlést, másolást, módosítást, kiadást, törlést vagy egyéb, jogosulatlan felhasználást. Felhívjuk a figyelmét, hogy az információk elektronikus úton történő továbbítása soha nem lehet teljesen biztonságos.

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, ne hozhassák nyilvánosságra, ne továbbíthassák, valamint azokat ne módosíthassák, törölhessék. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 1. Szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan például adatkezelési lehet, hogy
  • teljesítsük a Honlapunkon keresztül benyújtott kéréseit, válaszoljunk kérdéseire vagy megkereséseire;
  • Honlapunkon közzétett álláshirdetésekre történő állásjelentkezéseit kezeljük;
 2. kommunikációs csatornát biztosítsunk a mellékhatásokra vonatkozó, gyógyszerbiztonsági célokból nekünk küldött értesítésekhez. a Szolgáltatásainkat igénybe vevő Érintettek azonosítása;
 3. a Szolgáltatásink Ön általi igénybevételére vonatkozó adminisztrációs értesítések vagy kommunikációk küldése;
 4. csalás, visszaélés elleni védekezés vagy ezek megelőzése, valamint a Honlapunkon keresztül folyó kommunikáció biztonságának biztosítása;
 5. ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása; vagy
 6. panaszkezelés, valamint az általános Felhasználási Feltételeink, Adatkezelési Tájékoztatónk és Süti Tájékoztatónk érvényre juttatása.

az Ön személyes adatainak kezelése – főszabály szerint – az Ön önkéntes és szabad akaratából adott hozzájárulásán alapul.  Önnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájárulás alapján történt adatkezelés jogszerűségét. Ha Ön az általunk, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és kért személyes adatokat nem bocsátja rendelkezésünkre, azt eredményezheti, hogy Szolgáltatásainkat nem tudjuk Önnek nyújtani.